NOKIA AD-57
AUDIO ADAPTER

NOKIA AD-57 BLACK

NOKIA AD-57 WHITE