NOKIA HS-105
STEREO HEADSET

NOKIA HS-105 BLACK

NOKIA HS-105 WHITE