NOKIA HS-3
FASHION STEREO HEADSET

NOKIA HS-3 BLACK


NOKIA HS-3 WHITE