NOKIA SKH-240 – TANGO ORANGE
XPRESS-ON COVER FOR NOKIA 5100 SERIES