NOKIA WBS06
BODY – BMI Wi-Fi SCALE

NOKIA WBS06 White

NOKIA WBS06 Black