NOKIA SKH-244 – ISLAND YELLOW
XPRESS-ON COVER FOR NOKIA 5100 SERIES