Nokia 7700 White

Nokia 7700 Black

Nokia 7700 Black (Hw2590 – F4.1) vs Nokia 7700 White (Hw3410 – F5.0)