Nokia Collector Nokia HOME +info

He etiquetado como “Nokia Home” todos los artículos firmados por Nokia destinados mayormente al hogar.Walkman – Nokia EC 9815


Walkman – Nokia Stereo Cassette Player 9813


Cassette Recorder – Nokia SL 531


Nokia Stereo Cassette Recorder SL 831 


Nokia Cassette Stereo Recorder SL 837 


Nokia Data MikroMikko 4 m310 Laptop


Nokia Data Desktop PC


Nokia Motherboard NVGA 2 BP 256

Nokia Mobo 2


Nokia PD-1 Image Album 40GB


Nokia SU-2 Image Viewer


Nokia SU-7 Image Frame Prototype


Nokia Portable Stereo RC 9568 Golf Cassette


Nokia RC 9571 Camping Cassette Ministereo


Nokia Camping Stereo RC 9211 CD


Nokia RP9199 Radio Preset


Nokia Analog Clock Radio CR 9019


3 Band Stereo Radio – Nokia VIOLA 350


Nokia HiFi 8900 – 8901 Vinyl – 8902 CD – 8903 Speaker


Nokia Speakers HiFi 1903


ITT Nokia Speakers 


Nokia Car Speakers & Tweeters


Nokia Car Speakers LPB 130


Nokia Video Camera Recorder V8-130


ITT Nokia Camera Recorder SVMC 3699 AF


ITT Nokia CR 9011 Dual Alarm Clock Radio 


Nokia SAT 700 – Satellite Receiver Complete Set – Satellite Antenna – SAT 700 Stereo Satellite Receiver – RC2361 IR Remote Control


Nokia VCR 3645 ES


Nokia VCR 3746 EP


Nokia Mediamaster 110 T – Digital TV Receiver


Nokia Mediamaster DVB 9850T

 

D-Box Nokia Multimedia Terminal DVB Receiver


Nokia 9650S Sat Receiver


Nokia Stereo Satellite Receiver SAT 820S  model 5945


Nokia Mediamaster 9650S DVB


Nokia TV 14″ 3724 VT Young Edition


Nokia Young Edition Radio Tape Recorder RC-9197

 


Nokia TV 32″ MZ82F7


Nokia Monitor 449ZA


Nokia Data Keyboard


Nokia LD-110 Dynamic Microphone


Nokia IR Headphones CS-730


Nokia Body Cardio Digital Scale


Nokia Body+ WBS05 Digital Scale


Nokia Body Digital Scale WBS06


Nokia BPM+ Wireless Blood Pressure Monitor


Nokia Camera Video & Air Quality Monitor